9 sierpnia 2020

Żary24 online

Portal miejski

Marszałek Elżbieta Polak w Żarach. SWISS Krono: działamy zgodnie z normami

Kominy, Dym, Smog

SWISS Krono | fot. Pixabay

Członkowie zarządu województwa z marszałek Elżbietą Anną Polak spotkali się w siedzibie firmy SWISS Krono z przedstawicielami firmy, m.in. prezesem zarządu Maciejem Karnickim oraz prokurentem Jędrzejem Kasprzakiem.

– Nasza obecność tutaj, to deklaracja współpracy, zainteresowanie działalnością firmy i dobra wola. Chcemy ten problem jak najlepiej rozwiązać z pożytkiem dla firmy, mieszkańców i całego województwa – zapewniała marszałek. Członkowie zarządu mieli okazję zobaczyć linię produkcyjną firmy.

SWISS Krono: działamy zgodnie z europejskimi normami

Podczas spotkania prezes Karnicki omówił działalność firmy. O procesie produkcyjnym mówił z kolei prokurent Jędrzej Kasprzak. Przedstawił system zabezpieczeń, proces wykorzystania biomasy oraz dostosowanie produkcji do norm polskich i europejskich. Omówił także normy dotyczące emisji pyłu drzewnego. Podkreślał, że firma spełnia normy, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Poinformował, że na terenie zakładu produkcyjnego zostały zainstalowane najnowocześniejsze urządzenia. Wyjaśnił, że spalane pyły stanowią biomasę.

– Mamy pełną kontrolę nad procesem spalania, nad paliwem oraz nad emisjami, bo mam zainstalowane najnowocześniejsze systemy ochrony powietrza – zapewniał. Przekonywał, że przekroczenia zanieczyszczenia powietrza mają miejsce w miesiącach grzewczych, co oznacza, że przekroczenia spowodowane są niską emisją. Zwrócił uwagę, że nieporozumienia wynikają z tego, że prawo jest nieprecyzyjne. Powinno być to dokładniej określone. Jaki rodzaj i w jakich warunkach, jaki rodzaj drewna może być użytkowany. Nie ma określonych temperatur i konstrukcji instalacji. Zaznaczył także, że działalność firmy zgodna jest z normami europejskimi, wypracowanymi przez zespół ekspertów, naukowców. Przedstawiciele firmy przedstawili także dane statystyczne dotycząc liczby zachorowań w regionie, których wzrost spowodowany jakością powietrza wskazywali społecznicy. Wyniki badań nie potwierdzają tej tezy.

Zarząd województwa: chcemy pomóc rozwiązać problem

W spotkaniu w siedzibie Swiss Krono udział wzięli członkowie zarządu województwa: marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn oraz Łukasz Porycki oraz członek zarządu Marcin Jabłoński. Marszałek omówiła stan zaangażowania samorządu województwa w tę sprawę.

– Główny Inspektor Ochrony Środowiska dwukrotnie stwierdził nieważność postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące zgody na spalanie pyłu drzewnego uszlachetnionego. Podpisałam postanowienie wstrzymujące decyzję zezwalającą na spalanie tych pyłów. Nie wprowadziliśmy tego natychmiast, ale z sześciomiesięcznym vacatio legis. To czas na przygotowanie stanowisk jak najbardziej precyzyjnych, zgodnych z prawem. Na wniosek SWISS Krono zgodziliśmy się na mediacje, które prowadzone są w dobrym duchu. Strony się spotykają – wyjaśniła marszałek.

Poinformowała, że od dłuższego czasu zabiega o spotkanie z Ministrem Środowiska – teraz z Ministrem Klimatu. Spotkanie takie zaplanowane jest na 26 lutego. – Odbywają się też spotkania na wniosek naszych parlamentarzystów, sejmowe komisje w związku z przedstawionymi zastrzeżeniami dotyczącymi nieprecyzyjnych zapisów prawnych – dodała marszałek Polak. Zarząd województwa podjął także działania mające na celu ustalenie faktów dotyczących tej sprawy. Za zgodą Sejmiku, przeznaczył 120 tys. zł na analizę stanu powietrza w Żarach, aby uzyskać niezależne wyniki badań. Chcemy pokazać mieszkańcom Żar i okolicy, że jesteśmy zainteresowani problemem i zajmujemy się nim. Wystąpiliśmy także do firmy o wykonanie przeglądu ekologicznego. Firma też wywiązuje się z naszych oczekiwań – wyjaśniła E. Polak.

Przedstawiciele zarządu województwa podkreślali, że stanowisko GIOŚ jest jednoznaczne. Zadaniem zainteresowanych stron jest teraz podjęcie działań, które w efekcie doprowadzą do doprecyzowania zapisów prawa. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że dla Lubuskiego, ochrona środowiska to priorytet i działania z tym związane są dla samorządu ważne. – Musimy szczególną troską otoczyć te sprawy oraz podejmować działania, aby w Lubuskiem było czyste powietrze. Naszym zadaniem jest także tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, więc bardzo nam zależy na rozwoju takich firm jak Swiss Krono. Musimy znaleźć równowagę – wyjaśniła.

Mediacje dla wspólnej sprawy

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele sejmikowej Komisji ds. Klimatu. Przewodnicząca Beata Kulczycka pytała, jaki cel mają prowadzone mediacje. – Staramy się poznać i zrozumieć argumenty firmy, a firma stara się zapoznać szczegółowo, jakie są podstawy naszego działania, jakie są argumenty i jak wygląda stan prawny w postępowaniu administracyjnym – wyjaśniła marszałek. Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podkreślał z kolei, że firma powinna także prowadzić mediacje z ministerstwem, które tworzy regulacje prawne: – Być może, dzięki tym mediacjom, będziemy w stanie jednym głosem wskazać ministerstwu, gdzie są błędy w prawie.

Z żarskimi samorządowcami o czystym powietrzu

– Często brak komunikacji potęguje problem, czego przykładem jest ta sytuacja. Stąd potrzeba spotkań – powiedziała marszałek, otwierając spotkanie z samorządowcami z rejonu Żar w Urzędzie Miasta. To był kolejny punkt wizyty członków zarządu w Żarach. Udział wzięli m.in. wiceburmistrzowie Żar Patryk Faliński i Olaf Napiórkowski, starosta żarski Józef Radzion, wójt gminy Żary Leszek Mrożek, radni województwa Marek Cieślak i Grzegorz Potęga.

Marszałek omówiła procedurę administracyjną, jaka towarzyszyła uznaniu pyłu drzewnego powstającego w zakładzie Swiss Krono w Żarach za produkt uboczny, niebędący odpadem (na podstawie pozytywnej opinii WIOŚ), jak również późniejszego podwójnego unieważnienia postanowienia WIOŚ przez GIOŚ.

– To postanowienie GIOŚ jest ostateczne, dlatego wydałam postanowienie o wstrzymaniu wykonania tej decyzji – poinformował marszałek. – Jest olbrzymie zainteresowanie opinii publicznej, powstał szum medialny. Jesteśmy zobowiązani do wyjaśniania w sposób przejrzysty, do udzielania informacji.

Mamy sześciomiesięczne vacatio legis na wejście w życie tego postanowienia. Podjęliśmy mediacje, udało się pozyskać najlepszego mediatora w Polsce, mecenasa Macieja Bobrowicza. Powołaliśmy też Radę Społeczną, zarząd województwa zlecił badanie jakości powietrza w Żarach, powołaliśmy sejmikową Komisję ds. Klimatu, a na 26 lutego jestem umówiona na rozmowy z Ministrem Klimatu.

Marszałek zauważyła, że postanowienia w analogicznych sprawach dotyczących innych zakładów Swiss Krono w Polsce były inne, ale też inna była sytuacja w tych sprawach. Każdą sprawę trzeba rozpatrywać oddzielnie.

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podkreślił, że sprawa jest poważna, gdyż będzie rzutować na sytuację całego sektora branży meblarskiej w Polsce. Dodał, że trzeba rozmawiać ze społecznikami w tej sprawie. – Dlatego Państwo, jako samorządowcy, macie tutaj doniosłą rolę – dodał.

– To nie jest problem, który sprowadza się do jednej decyzji, bo dotyczy ogólnie czystego powietrza – mówił wiceburmistrz Patryk Faliński. – Monitoring jakości powietrza w mieście jest. Nastroje społeczne są podsycane wokół Kronopolu. Ale nie można pozwolić, by opinia publiczna karmiła się tylko wersją jednej strony, bo problem jest złożony.

Starosta Józef Radzion poruszył sprawę monitoringu powietrza i postulował, by uruchomić monitoring całodobowy. Podkreślił też, że postanowienie marszałek woj. lubuskiego – o wstrzymaniu wykonania decyzji uznającej pył drzewny za produkt uboczny – było słuszne, z uwagi na sześciomiesięczny okres karencji, gdyż trzeba też uwzględniać okoliczność, że Kronopol to miejsca pracy. – Chodzi o to, by zrównoważyć czyste środowisko i rozwój gospodarczy – dodał.

Członek zarządu województwa Marcin Jabłoński przypomniał, jakie projekty w ramach RPO Lubuskie 2020 w zakresie ekologii i termomodernizacji, złożyły samorządy z powiatu żarskiego. – Można powiedzieć, że powiat żarski jest liderem w zakresie tych projektów i o tym warto opowiadać, bo to są konkretne działania, o których nie wszyscy wiedzą – stwierdził.

W rozmowach uczestniczyli radni województwa: Wacław Maciuszonek oraz Grzegorz Potęga.

źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego