6 kwietnia 2020

Żary24 online

Portal miejski

Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Żary24 online jest inicjatywą społeczną i nazwą własną portalu działającego w domenie zary24.pl. Jest prowadzony nieodpłatnie przez wybranych Użytkowników (Redakcję, e-mail: kontakt@zary24.pl) w ramach Portalu i nie posiada własnej siedziby.
 2. Portal oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnianą w sieci Internet przez ESPECO z siedzibą w Żarach, ul. Sarnia 3, wpisana do CEIDG, NIP 9281882604, email: kontakt@especo.pl (dalej: “Dostawca”), umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz jawnych informacji opracowanych i/lub dostarczonych przez Użytkowników i/lub Partnerów Dostawcy.
 3. Portal obejmuje serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikom przez Dostawcę i/lub Partnerów w domenie zary24.pl z wykluczeniem subdomen.
 4. Portal nie obejmuje powierzchni udostępnianej przez Dostawcę osobom trzecim i/lub Partnerom w subdomenach na zasadzie hostingu.
 5. Użytkownik oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub i/lub tworzy i/lub dostarcza treści do Portalu Żary24 online.
 6. Partner oznacza podmiot współpracujący z Dostawcą.
 7. Regulamin oznacza niniejszy dokument i określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Żary24 online i jest dostępny pod adresem https://www.zary24.pl/online/regulamin
 8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług i Serwisów w Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu.
 10. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 11. Należy mieć na względzie, że Dostawca udostępnia Portal Użytkownikom i Redakcji nieodpłatnie a koszty związane z jego funkcjonowaniem są pokrywane przez Dostawcę z przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców i/lub Partnerów, w związku z tym, Dostawca zastrzega, że treści dostarczane przez Redakcję i/lub Użytkowników mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. W ramach Portalu Żary24 online Użytkownik może zapoznawać się z udostępnionymi treściami w taki sposób aby miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przez dowolne urządzenie, które umożliwia dostęp do zasobów Portalu.
 2. Zamieszczać jawne i zgodne z prawem informacje i/lub treści i/lub materiały w celu ich prezentowania przez Redakcję w Portalu poprzez umieszczenie ich na serwerach Dostawcy.
 3. Korzystać z funkcji i narzędzi społecznościowych umożliwiających prezentację osoby i/lub posiadanych informacji i/lub wiedzy i/lub poglądów Użytkownika.
 4. Rejestracja w Portalu Żary24 online jest dobrowolna i nie jest obowiązkowa ale wymagana do publikacji treści w niektórych usługach i serwisach w szczególności w usłudze Alert24 oraz Forum Dyskusyjnym itp. Dzięki temu niemożliwe jest podszywanie się pod autora treści innym Użytkownikom.
 5. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik jest odsyłany do odrębnych uregulowań i postanowień.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PORTALU ŻARY24 ONLINE

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Żary24 online zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
 2. Niezamieszczania treści:
  a) popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (tj. dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
  b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy
  c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami
  d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków, środków odurzających (w tym tych dopuszczonych do obrotu), propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierające linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe.
  e) nierozpowszechniania treści pornograficznych
  f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez porozumienia z Żary24 online i/lub Dostawcą
  g) niedokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu Żary24 online bez zgody Dostawcy
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 4. Zakazane jest publikowanie i/lub dostarczanie do Portalu Żary24 online treści o charakterze bezprawnym.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność:
  a) za sposób korzystania z Portalu Żary24 online oraz wynikłe z tego skutki
  b) za publikowane przez siebie treści i materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 2. Redakcja Żary24 online i Dostawca Portalu:
  a) dołożą należytej staranności aby korzystanie z Portalu odbywało się zgodnie z Regulaminem
  b) informują, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje oprogramowania, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu bądź wpływać na jakość;
  c) zastrzegają sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści i materiałów, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu, działań niezgodnych z prawem lub niniejszym Regulaminem.
  d) ze względu na niezależne od Dostawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu.

V WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal Żary24 online oraz treści i materiały w nim opublikowane mogą zawierać utwory, znaki towarowe, bazy danych podlegające ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do opublikowanych treści i materiałów oraz znaków towarowych należą do autorów (Użytkowników) za wyjątkiem materiałów rozpowszechnianych na wolnej licencji.
 3. Każdy Użytkownik publikujący w Portalu Żary24 online zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści i materiały, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 5. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu Żary24 online treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Redakcji Żary24 online i Dostawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
 6. Redakcja Żary24 online i Dostawca dokładają wszelkich starań aby treści publikowane w Portalu Żary24 online nie naruszały własności intelektualnej osób trzecich. Jednak z uwagi na fakt, że treści tworzone przez internetową społeczność Użytkowników, często zawierają wyraźną inspirację, odniesienia i cytaty do materiałów osób trzecich, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że takie naruszenie nie wystąpi. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt, usuniemy je.
 7. Poprzez korzystanie z treści i materiałów lub baz danych udostępnionych w Portalu Żary24 online, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 8. W przypadku dostrzeżenia naruszeń praw autorskich należy niezwłocznie skontaktować się z Redakcją (kontakt@zary24.pl) lub Dostawcą Portalu (info@pronko.net).

VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ochronę prywatności i danych osobowych określa dokument Polityka prywatności.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Redakcja Żary24 online jest podmiotem nieprofesjonalno-prywatnym, nie posiada osobowości prawnej, nie świadczy żadnych odpłatnych usług dla Użytkowników Portalu dlatego też nie występuje relacja konsument-przedsiębiorca.
 2. Każdy Użytkownik ma jednak prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Żary24 online.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@zary24.pl.
 4. Redakcja Żary24 online dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli Użytkownik nie wskaże innego adresu e-mail, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika adres poczty elektronicznej z którego została wysłana.
 6. Redakcja Żary24 online zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 5 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Redakcji Żary24 online (awarie sprzętu, sieci internetowej itp).
 7. Redakcja Żary24 online zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. Żary24 online i Dostawca zastrzegają sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszystkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.