Ustawa Prawo zamówień publicznych w artykule 129 wyróżnia siedem trybów prowadzenia postępowań. Obok najpopularniejszych, czyli przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem, dostępny jest także dialog konkurencyjny. Czym wyróżnia się ta forma zamówienia? Jakie są przesłanki jej stosowania? Jak wyglądają przetargi prowadzone w tym trybie? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Przetargi publiczne. Czym się wyróżnia dialog konkurencyjny.
fot. materiał promocyjny partnera

Ogłoszenia przetargi publiczne – czym jest dialog konkurencyjny?

Artykuł 169 precyzuje, że dialog konkurencyjny jest trybem udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Muszą oni jednak spełnić warunki postawione przez zamawiającego w treści postępowania. Dzięki zastosowaniu odpowiednich kryteriów selekcji możliwe jest skonstruowanie krótkiej listy wykonawców, z którymi prowadzony jest poufny dialog. To na nim poruszane są szczegółowe warianty techniczne i organizacyjne wykonania zamówienia. Taki dialog składa się zazwyczaj z kilku tur lub jest podzielony na etapy. Po jego zakończeniu zamawiający uzyskuje wiedzę, którą wykorzystuje do prawidłowego wykonania opisu przedmiotu zamówienia. Tak właśnie powstają specyficzne przetargi, gdzie konstrukcja Specyfikacji Warunków Zamówienia jest znana u akceptowana jeszcze przed jej ogłoszeniem. Do składania ofert zaprasza się wszystkie podmioty, które brały udział w dialogu konkurencyjnym.

Ogłoszenia przetargi publiczne – kiedy stosuje się dialog konkurencyjny?

Przetargi na wykonanie standardowych robót budowlanych, dostaw czy usług nie wymagają wykorzystania instytucji dialogu konkurencyjnego. Ten jest popularny, gdy mówimy o projekcie innowacyjnym, wyjątkowo złożonym lub też gdy finansowanie projektu zapewniane jest w całości lub w części przez podmiot prywatny. Szczegółowy wykaz sytuacji, gdy zamawiający może realizować przetargi w trybie dialogu konkurencyjnego, przedstawia się następująco:

  • rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego,
  • roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne,
  • zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami,
  • jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, wspólnej specyfikacji technicznej lub referencji technicznej,
  • w niektórych przypadkach, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone lub wszystkie oferty zostały odrzucone, lub zamawiający unieważnił postępowanie.

Ogłoszenia przetargi publiczne – przykłady wykorzystania dialogu konkurencyjnego

Dialog konkurencyjny jest coraz chętniej wykorzystywany przez podmioty publikujące przetargi publiczne. Wyszukiwarka postępowań z rynku pzp podpowiada, że tego typu rozwiązanie wykorzystano na przykład do:

  • opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn.: Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji,
  • opracowania dla Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku: pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną oraz prace budowlano- konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca Koronnego wraz z modernizacją i budową instalacji,
  • dostawy 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych,
  • wyboru partnera prywatnego do realizacji zadania, pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta”, w formule PPP.

Przetargi prowadzone w tym trybie można na bieżąco śledzić na platformie www.oferent.com.pl. Serwis jest narzędziem z sekcji ‘przetargi publiczne wyszukiwarka’, które w intuicyjny sposób filtruje aktualnie prowadzone postępowania. Dodatkowo daje dostęp do danych historycznych, wyników zamówień, a także zleceń.

Przetargi publiczne wyszukiwarka – zalety dialogu konkurencyjnego

Przetargi prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego dają zamawiającym duże możliwości. Przede wszystkim jest to szansa na poznanie problematyki zlecenia z różnych punktów widzenia. W ten sposób minimalizuje się ryzyko wystąpienia sporów na etapie oceny ofert. Dialog zacieśnia więź między zamawiającym i wykonawcami, usprawnia komunikację, a ostatecznie daje też pewność dokonania właściwego wyboru. Przetargi poprzedzone kilkoma rundami rozmów są też lepiej przygotowane. Dane ze spotkań są podstawą do sporządzenia wieloaspektowego opisu przedmiotu zamówienia. Wszelkie kwestie techniczne, technologiczne i finansowe danego projektu są zatem uzgodnione jeszcze przed publikacją ogłoszenia.